Nagasaki U Link
Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences 長崎大学学院医歯薬学総合研究科
 

ラミン遺伝子関連心筋症に関する共著論文が、Circulation Cardiovascular Genetics誌に採択されました。

ラミン遺伝子関連心筋症に関する共著論文が、Circulation Cardiovascular Genetics誌に採択されました。

Gene-based risk stratification for cardiac disorders in LMNA mutation carriers.
Suguru Nishiuchi, Takeru Makiyama, Takeshi Aiba, Kenzaburo Nakajima, Sayako Hirose, Hirohiko Kohjitani, Yuta Yamamoto, Takeshi Harita, Mamoru Hayano, Yimin Wuriyanghai, Jiarong Chen, Kenichi Sasaki, Nobue Yagihara,Taisuke Ishikawa, Kenji Onoue, Nobuyuki Murakoshi, Ichiro Watanabe, Kimie Ohkubo, Hiroshi Watanabe, Seiko Ohno, Takahiro Doi, Satoshi Shizuta, Tohru Minamino, Yoshihiko Saito, Yasushi Oginosawa, Akihiko Nogami, Kazutaka Aonuma, Kengo Kusano, Naomasa Makita, Wataru Shimizu, Minoru Horie, Takeshi Kimura.
Circ Cardiovasc Genet 2017 (in press) (pdf)

Print Friendly